Home | ZOEKEN | AV | hangar | winkelwagen

Voorwaarden
Bestelmogelijkheden
Betaalmethoden en kosten
Levering en garantie
Annuleren en retourneren
Privacy
Aansprakelijkheid


1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Hangar Modelbouw betreffende de verkoop, levering, en betaling van modelbouwartikelen en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2   Naast deze algemene voorwaarden kan Hangar Modelbouw aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.3   Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Hangar Modelbouw niet geaccepteerd.
1.4   Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij Hangar Modelbouw.
1.5   Hangar Modelbouw houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Naar boven


2.1   Bestellingen kunnen verstuurd worden door heel Nederland, België en Duitsland. Onze webshop berekent deze verzendkosten automatisch aan de hand van de producten die u bestelt. Voor de kosten en mogelijkheden verzending naar overige landen, mail naar info@hangar.nl
2.2   Door middel van smileys wordt de voorraad aangeven.
Groene smileys wil zeggen, is direct leverbaar.
Gele smileys geven aan, is bestelbaar, verwachting is dat dit 1 a 3 weken kan duren.
Rode smileys levertijd onbekend, op aanvraag.

Naar boven


3.1   De artikelen van Hangar Modelbouw worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Hangar Modelbouw.
3.2   De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
3.3   Behoudens het geval van contante verkoop, betaling via IDEAL, betaling via PayPal of zending onder rembours, dient de betaling van de door Hangar Modelbouw geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Hangar Modelbouw gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van euro 250,00.
3.4   Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3.5   Niet tijdige betaling geeft Hangar Modelbouw het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
3.6   Hangar Modelbouw is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Hangar Modelbouw te verrichten prestaties.
3.7   Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Hangar Modelbouw verrekening van facturen toe te passen.
3.8   Door Hangar Modelbouw in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
3.9   Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.

Naar boven


4.1   De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging Hangar Modelbouw.
4.2   Hangar Modelbouw is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
4.3   Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Hangar Modelbouw is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
4.4   Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Hangar Modelbouw of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.
4.5   Hangar Modelbouw verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een garantie van 6 maanden. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.
Bij artikelen defect geraakt door onjuist gebruik of beschadigd door een crash vervalt de garantie.
Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier.
4.6   De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Hangar Modelbouw op te geven adres.
4.7   De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Hangar Modelbouw zijn verricht.
C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
D: indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
F: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Hangar Modelbouw echter geen defect geconstateerd kan worden.
4.8   Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven

Naar boven


5.1   Garantie voorwaarden
a. Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de originele factuur bij te voegen;
b. In het geval er geen kopiefactuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zal dan 15 Euro administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht;
5.2   Onterechte garantieaanspraken
In het geval er onterecht een aanspraak wordt gedaan op garantie (geen defect vaststelbaar, bedieningsfouten, gebruiksaanwijzing niet gelezen, etc.) zullen de artikelen retour gezonden worden en onderzoekskosten ter hoogte van 15 Euro in rekening worden gebracht. Eventuele kosten aan ons in rekening gebracht door onze leverancier zullen aan u worden doorberekend.
5.3   Verpakking
Bij retourzending dient het artikel verpakt te zijn in de originele verpakking. Indien het artikel onzorgvuldig is verpakt, vervalt het recht op garantie. In dat geval zal gehandeld worden zoals omschreven in punt 5.1 b.
5.4   Artikelen van derden
Artikelen die niet gekocht zijn bij Hangar Modelbouw worden retour gezonden. In dat geval zal gehandeld worden zoals omschreven in punt 5.1 b.
5.5   Transportkosten
Kosten voor transport en verzekering van (garantie)-artikelen door u opgestuurd aan Hangar Modelbouw zijn voor uw rekening. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden om organisatorische redenen geweigerd. De retourkosten van garantiezendingen naar de afnemer neemt Hangar Modelbouw voor haar rekening.
5.6   Transportschade
In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u dit direct te melden bij Hangar Modelbouw. Dit dient binnen 2 dagen na aflevering van de goederen te geschieden.
5.7   Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven
5.8   Omruilen
Artikelen worden door ons altijd eerst getest, als er een defect geconstateerd is, worden de meeste artikelen, mits op voorraad door ons tegen hetzelfde artikel omgeruild. Er geldt een omruiltermijn van 3 maanden na factuurdatum. Indien een artikel niet (meer) op voorraad is of niet onder deze regeling valt zal dit voor reparatie doorgestuurd worden naar onze leverancier, wij zijn dan van zijn reparatietermijn afhankelijk. Indien een artikel niet defect blijkt te zijn zal gehandeld worden zoals omschreven in punt 5.1 b.
5.9   Retourgarantie
In het kader van de wet "kopen op afstand" heeft de consument bij het doen van een aankoop op afstand - internet, telefoon en fax - het recht op een "afkoelingsperiode" van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de afnemer slechts de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen.
Wanneer de afnemer zich bedenkt over een gedane bestelling dan kan de afnemer deze binnen 7 werkdagen deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd retour sturen aan Hangar Modelbouw. Als peildatum geldt de afleveringsdatum van de vervoerder.
Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening.
Voeg voor een snelle en correcte afhandeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding "annulering" en uw bank- of girorekeningnummer.

Bij retourzendingen waarbij u aanspraak maakt op de "retourgarantie" - en voldoet aan alle voorwaarden - krijgt u de dagprijs terugbetaald krijgt zoals die geldt op het tijdstip waarop Hangar Modelbouw de goederen van u retour ontvangt, waarbij in geval van prijsstijgingen ten hoogste de oorspronkelijke aankoopprijs wordt terugbetaald.


Naar boven


6.1   Hangar Modelbouw vindt het belangrijk om de privacy van de bezoekers van de website te waarborgen.
Om een bestelling bij Hangar Modelbouw te plaatsen is het noodzakelijk dat u een aantal persoonlijke gegevens opgeeft. Hangar Modelbouw zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan.
Dit betekent dat de gegevens niet aan derden worden verstrekt. Andere gegevens die door het bezoekgedrag aan de site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.
6.2   Hangar Modelbouw houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor retourzendingen te wijzigen en of uit te breiden. In alle andere gevallen gelden de algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van Hangar Modelbouw.
6.3   Deze voorwaarden gaan in per 1 januari 2011, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.

Naar boven


7.0   Hangar Modelbouw kan slechts voor een eventuele tekortkoming van de bestelling en in de nakoming daarvan aansprakelijk worden gehouden.
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant.
De totale aansprakelijkheid van Hangar Modelbouw wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan maximaal het bedrag dat u voor het artikel, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Hangar Modelbouw zal in ieder geval beperkt zijn tot het aankoopbedrag van het betreffende artikel.
De aansprakelijkheid van Hangar Modelbouw voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Voor het overige rust op Hangar Modelbouw geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Hangar Modelbouw dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

!! Let op !!
Modelbouw vliegtuigen & modelbouw helikopters zijn niet zonder risico‘s en is zeker geen kinderspeelgoed en derhalve niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar !
Een helikopter is een precisie apparaat welke een correcte installatie en afstelling behoeft om ongelukken te voorkomen.
Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om dit artikel op een veilige manier te gebruiken, want door de vliegende, ronddraaiende en bewegende delen kan ernstig letsel worden toegebracht aan personen, dieren en bezittingen door onkundigheid, onvoorzichtigheid of misbruik.

De fabrikant en Hangar Modelbouw zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de aangeboden artikelen.

!! Lipo batterijen gevaar !!
Let op: Lipo batterijen kunnen bij (onjuist) gebruik ernstige schade toebrengen aan personen en bezittingen. Mogelijk brandgevaar !! De koper van deze Lithium Polymeer batterijen en/of lader aanvaardt bij het kopen van deze artikelen alle verantwoordelijkheden en alle risico‘s die gepaard gaan met deze artikelen en zal de fabrikant,
distributeur / importeur en Hangar Modelbouw (inclusief eigenaren en medewerkers) niet aansprakelijk stellen voor enig ongeluk, schade en/of letsel aan personen en/of schade aan bezittingen als gevolg van gebruik van lipo batterijen en laders.
Enkele richtlijnen ten aanzien van het gebruik van lipo accu‘s, doch niet volledig:
• Gebruik altijd de juiste lader voor de lipo accu‘s en laat de lipo accu‘s tijdens het laden nooit alleen.
• Houd continue zicht op het laad proces en controleer regelmatig.
• Indien de cellen zwellen of warm worden tijdens het laden, stop dan onmiddellijk het laadproces.
• Beschadigde cellen nooit meer opladen/gebruiken.
• Lipo accu‘s afvoeren via de milieustraat.

Naar boven